Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru

  • Objavljeno: 03.10.2018

Zakon o inspekcijskom nadzoru (“Sl. glasnik RS”, br. 36/2015 – dalje: Zakon), čija je puna primena počela 30. aprila 2016. godine, postavlja drugačiji odnos države i privrede, inspektora i privrednika, usredsređen na preventivno delovanje.

Zakon treba da doprinese poboljšanju ambijenta i predvidivosti poslovanja, da smanji direktne i indirektne troškove privrede i države i doprinese suzbijanju sive ekonomije, nelojalne konkurencije i korupcije.

Glavni stubovi u reformi zakona o inpekcijskom   nadzoru su :

  • Jedinstveni, sistemski i reformski Zakon o inspekcijskom nadzoru koji bi bio usklađen sa evropskom i međunarodnom praksom
  • Podzakonski propisi i akti za izvršenje sistemskog zakona
  • Sektorski zakoni usaglašeni sa sistemskim zakonima
  • Snažan i efikasan mehanizam kordinacije i usklađivanje nadzora koje vrše inpekcije
  • Jedinstveni informacioni sistem za inspekcije
  • Edukativni i obučeni inspektori

Ciljevi i novine ovog zakona su:

  • Usklađenost i postupanje sa propisima kako bi se sprečile štetne posledice i siva ekonomija, kako bi se stvorio što bolji poslovni ambijent kao i zaštita tržišta i građana
  • Preventivno delovanje inspekcija
  • Praćenje i analiza stanja, procena rizika u svim institucijama kao i upravljanje rizicima kao i inspekcijskih mera koje se izriču ( preventivne, korektivne, posebne i zaštitne ).

Ovaj Zakon  ima za  cilj da izjednači inpekcijsku praksu kroz pripremu i objavu kontrolnih listova,  obavezno izdavanje naloga za inspekcijski nadzor, standardizacija postupka, vrste i oblik inspekcijskog nadzora, prava, obaveze i odgovornost inpektora.  Zakon objedinjuje rad 36 inspekcija u 12 ministarstava, 23 pokrajinske i 11 inspekcija na lokalnom nivou. 
Koordinaciju inspekcija vršiće posebna komisija, a nadzor upravna inspekcija. Da bi se uvežbao zajednički rad predviđen je pilot projekat u okviru koga će biti formiran sistem od četiri najveće inspekcije: Poreske, Tržišne, Inspekcije rada i Upravne inspekcije koja nadzire primenu zakona.

Poslednje vesti

Nema rezultata